arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene Voorwaarden OnlineVakantiebeurs.com

versiedatum: 5 mei 2018

Artikel 1 – Definities

1.1 OnlineVakantiebeurs.com: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “OV” de VOF OnlineVakantiebeurs.com.

1.2 Lid: De (rechts)persoon met wie OV een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen OV en Lid op grond waarvan OV diensten verleent aan Lid.

1.4 Community: Het leden-gedeelte van OV waar Lid op kan inloggen om gebruik van te kunnen maken in combinatie met andere leden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen, (digitale) producten en rechtsbetrekkingen van OV en op alle met OV gesloten overeenkomsten.

2.2 Lid gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van consument. Lid kan dus beroep doen op het consumentenrecht en geniet bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.3 OV is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum.

2.4 Indien Lid de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat OV tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde lidmaatschapsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

Artikel 3 – Lidmaatschap

3.1 Alle aanbiedingen van OV zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na aanvaarding worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen OV en Lid komt tot stand door een lidmaatschap aan te vragen. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van persoonsgegevens door Lid via internet, telefoon, e-mail of schriftelijk.

3.3 OV heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Lid te weigeren. 3.4 Het Lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit OV of Lid.

3.5 Lidmaatschap opzegging kan steeds uiterlijk één maand vóór het einde van de Lidmaatschapsperiode. Dit kan per maand, of per jaar, afhankelijk van het door Lid gekozen lidmaatschap. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail aan OV.

3.6 De Overeenkomst komt tot stand voor een onbepaalde periode.

3.7 Lid zal na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot OV. Alle door OV verkregen informatie dient Lid binnen 7 (zeven) dagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Lid aanwezige (computer)apparatuur of de door Lid beheerde (online) software. Tenzij vooraf anders vermeld.

3.8 Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beëindiging van lidmaatschap en dienen ten alle tijden alsnog te worden voldaan binnen 3 maanden na beëindiging.

3.9 Wij behouden ons het recht voor om het gratis lidmaatschappen na 12 maanden inactiviteit te beëindigen zonder correspondentie vooraf.

Artikel 4 – Rechten en plichten OV

4.1 OV spant zich in om de Community continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de Community te allen tijden beschikbaar is.

4.2 OV is niet verantwoordelijk voor de inhoud en OValiteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop.

4.3 OV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Community of het Lidmaatschap. OV zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke

termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

4.4 OV kan de Community mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld. Uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen worden, voor zover mogelijk, kenbaar gemaakt via de Community.

4.5 OV verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin leden kunnen worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Community. Tenzij Lid aangeeft deze niet te willen ontvangen, zal Lid gedurende de looptijd van de Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven ontvangen op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

4.6 OV spant zich in, dan wel met een betrokken partij, om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

4.7 OV is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. OV behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de Community of anderen.

4.8 OV is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit afspraken, ontmoetingen, feesten buiten de Community welke door een Lid zijn gemeld binnen de Community. 

4.9 OV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de door derden aangeboden digitale producten en biedt deze slechts aan ter informatie en OV ontvangt mogelijk een commissie bij elke verkoop van een digitaal product, aangeboden via de Community.

Artikel 5 – Rechten en plichten Lid

5.1 Lid is zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.

5.2 Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Lid worden gevraagd tijdens het registratieproces. Lid dient eventuele wijzigingen van deze gegevens zo spoedig mogelijk via e-mail aan OV door te geven indien deze van toepassing zijn op het Lidmaatschap.

5.3 Lid dient zich respectvol te gedragen binnen de Community. Bij aanhoudend respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enig schadevergoeding.

5.4 Lid zal geen gegevens plaatsen in de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.5 Lid is verplicht om medewerking te verlenen aan registratie, gegevensverstrekking of enig ander vraagstuk vanuit OV jegens Lid.

5.6 Lid kiest er zelf voor om een digitaal product van derden aan te schaffen en is ervan bewust dat dit niet per se producten van OV zelf zijn.

Artikel 6 – Betaling

6.1 De Lidmaatschapskosten dienen steeds voorafgaande aan de periode te worden betaald door Lid.

6.2 OV is gerechtigd het account van Lid te blokkeren, dan wel het lidmaatschap van Lid op te schorten bij geen tijdige betaling. Bij blokkade of opschorting dienen te betalen kosten alsnog te worden voldaan.

6.3 Lid is ervan op de hoogte dat Lidmaatschapskosten middels automatisch incasso

worden geïncasseerd en draagt zorg voor voldoende banksaldo. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.

6.4 Lid dient bij voornemens om de automatische incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met OV.

6.5 OV kan nimmer een schadevergoeding worden toegekend wanneer Lid zich niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet.

6.6 OV brengt geen betalings-, administratie-, verwerkingskosten in rekening.

6.7 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Lid niet op.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Lid dient toegang tot de Community direct na ontvangst van inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Lid kan contact opnemen met OV middels email indien iets niet correct is aan het Lidmaatschap van Lid. OV is niet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat Lid de betaling heeft voldaan. OV streeft echter altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de

Community.

7.2 OV staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Lid op grond van het Lidmaatschap redelijkerwijze mag verwachten. OV is niet verantwoordelijk van gebreken door design- en/of programmeerfouten van de Community, echter streeft altijd naar volledige en volwaardige werking van de Community.

7.3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de Community en andere diensten, en met betrekking tot alles wat OV ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten,

designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan OV.

7.4 Het is Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

7.5 Het is Lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

7.6 Het Lidmaatschap van Lid is niet overdraagbaar, tenzij anders schriftelijk met OV is overeengekomen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 OV is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Community.

8.2 Lid zal OV en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Lid van de Community. 

8.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. OV is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreven.

8.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van OV.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 OV is niet gehouden tot het nakomen van een of meerdere verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van OV.

b) onderbrekingen of stortingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

c) belemmeringen als gevolg van de door Lid benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur.

d) werkstakingen

e) brand of wateroverlast

f) ongeval of ziekte van personeel

g) Denial of Services (DoS) aanvallen

h) door OV onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van OV afhankelijk is.

9.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Lid het recht om het Lidmaatschap middels ontbinding via e-mail te beëindigen zonder dat OV tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

9.3 Indien OV door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overzicht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Lid heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 10 – Privacy

10.1 OV respecteert de privacy van Lid. OV zal de persoonsgegevens van Lid verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van OV is in te zien. Lid stemt in met deze

verwerking van zijn persoonsgegevens.

10.2 OV zal nimmer persoonsgegevens van Lid verkopen aan derden, mits dit om de volledige Community gaat bij een bedrijfsovername en OV zal Lid daarover vooraf informeren.

10.3 Gegevens verstrekt door Lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.

10.4 Lid is zelf verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens in de Community.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

11.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OV aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Lid onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. OV is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

11.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 12 – Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

Ons volledige cookiebeleid is terug te vinden op https://onlinevakantiebeurs.com/cookiebeleid/

Artikel 13 - Winacties

Voor onze winacties gelden specifieke voorwaarden. Deze zijn terug te vinden op https://onlinevakantiebeurs.com/algemene-voorwaarden-winacties/